Do obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych należą:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich, innych niż pasażerowie (oc użytkownika)
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wobec pasażerów oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (oc przewoźnika)
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (m.in. projektantów i producentów wyrobów lotniczych, obsługi naziemnej, portów lotniczych itp.).

 

Na terenie UE obowiązują ujednolicone przepisy dotyczące ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego. Z chwilą przystąpienia RP do Unii w Polsce aktem prawnym stanowiącym podstawę do zawierania umów ubezpieczeń „lotniczych” w zakresie OC stało się ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

Minister transportu z dniem 29 grudnia 2006 roku wydał przepis de regulujący w/w Rozporządzenie w zakresie minimalnych sum gwarancyjnych w odniesieniu ryzyka odpowiedzialności użytkownika statku powietrznego wobec osób przebywających na pokładzie statku powietrznego innych niż członkowie załogi.

Na dzień dzisiejszy każdy użytkownik statku powietrznego musi posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego uwarunkowaną MTOW oraz odpowiedzialności cywilnej wobec pasażera.

Zróżnicowanie minimalnych sum gwarancyjnych w zakresie ubezpieczenia OC użytkownika przedstawia się w sposób następujący:

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

Artykuł 7
Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich

1. W zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, minimalne ubezpieczenie w razie wypadku każdego ze statków powietrznych, wynosi:

Kategorie MTOW (kg)

Minimalne ubezpieczenie

(w SDR)

1 <500  750 000
2 <1 000 1 500 000
3 <2 700 3 000 000
4 <6 000 7 000 000
5 <12 000 18 000 000
6 <25 000 80 000 000
7 <50 000 150 000 000
8 <200 000 300 000 000
9 <500 000 500 000 000
10 >500 000 700 000 000

 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec pasażera mamy do czynienia z dwoma uwarunkowaniami kształtującymi minimalne sumy ubezpieczenia.

Pierwszym z nich jest MTOW, które dzieli statki powietrzne na dwie kategorie. Granicą podziału jest MTOW = 2 700 kg. Każdy użytkownik statku powietrznego z masą powyżej 2 700 kg musi zawrzeć umowę ubezpieczenia „OC pasażera” na kwotę nie niższą niż 250 000 SDR.

Użytkownicy statków powietrznych z MTOW poniżej 2 700 kg mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia na sumę 100 000 SDR pod warunkiem, że statek powietrzny wykonuje operacje niehandlowe.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 7 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2006 r.)

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC użytkownika statku powietrznego wykonującego loty niehandlowe przy użyciu statku powietrznego o maksymalnej masie nieprzekraczającej 2.700 kg w odniesieniu do każdego pojedynczego pasażera w ramach jednego lotu z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, wynosi równowartość w złotych kwoty 100.000 SDR.”;