Ubezpieczenie OC operatora Każdy użytkownik statku powietrznego musi posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego uwarunkowaną MTOW oraz odpowiedzialności cywilnej wobec pasażera.

Zabezpiecza właściciela statku przed koniecznością wypłacenia odszkodowania osobom trzecim, znajdującym się poza pokładem, które poniosły szkodę w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika lotniczego, zwane w skrócie OC przewoźnika, zabezpiecza podmiot świadczący usługi przewoźnika lotniczego przed roszczeniami osób, z którymi zawarł on umowę przewozu.

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika, ubezpieczający wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych pasażerom lub ładunkom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

 

OWU_WARTA

OWU_PZU

Wniosek