NNW sportów lotniczych

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Możesz wybrać jeden z dwóch zakresów ubezpieczenia NNW:

 1. zakres pełny – ochrona trwa 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie, zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i w życiu prywatnym,
 2. zakres ograniczony – ubezpieczenie chroni tylko w czasie wykonywania pracy, w drodze do i z pracy, podczas wyjazdów na delegacje lub podczas wykonywania innych określonych w umowie ubezpieczenia czynności.

Opłacając dodatkową składkę, zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:

 • następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu,
 • następstwa chorób tropikalnych,
 • działania wojenne lub stan wyjątkowy,
 • całkowita niezdolność do pracy,
 • zasiłek dzienny,
 • koszty leczenie NNW w RP,
 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • operacja plastyczna,
 • opieka medyczne (rekonwalescencja, rehabilitacja, pomoc psychologa),

 

Warianty ubezpieczenia, rodzaje i wysokość świadczeń:

Ubezpieczony może wybrać jeden z trzech wariantów umowy (różniących się zakresem świadczeń wypłacanych z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu).

 

OWU_Warta

OWU_PZU